home Obec Turistika Třebíč - památky UNESCO
Třebíč - památky UNESCO

Třebíč - památky UNESCO

11 km

Město Třebíč má hned několik památek, které byly 3. července 2003 zapsány do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

>>MĚSTO TŘEBÍČ<<

Bazilika sv. Prokopa

Románsko-gotická stavba byla původně založena moravskými knížaty jako benediktinský klášter. Ve 13. století byl objekt přestavěn ze dřevěného na kamenný a zároveň opevněn. Za husitských válek byly klášterní budovy vážně poškozeny, což ještě dokonala uherská vojska Matyáše Korvína roku 1468. Vilém z Pejnštejna provedl nejnutnější opravy na přelomu 15. a 16. století. Ve druhé polovině 16. století byl klášter přestavěn na renesanční zámek. Dále byl přesbytář baziliky oddělen od zbytku stavby a byla v něm zřízen kaple sv. Prokopa. Bazilika i s přilehlými budovami byla dále rekonstruována - renovace budovy někdejšího opatského kostela, barokní průčelí baziliky, objevení severního portálu, postavení zničené jižní kaple.

Na obnovu baziliky navazovala oprava zámku, nyní se v jeho prostorách nachází Muzeum Vysočiny Třebíč.

Do dnešní doby se zachovaly nástěnné malby v opatské kapli, které se řadí mezi nejstarší dochované na našem území. Bazilika spojuje hned několik architektonických prvků, některé jsou v daném čase a prostoru vyjímečně a jen těžko vysvětlitelné.

Židovská čtvrť

Zmínky o přítomnosti židovské obyvatelstva máme již z roku 1338. Po již zmizelých obyvatelích zde zbylo mnoho významných staveb. Mezi nejvýznamnější patří například ZADNÍ SYNAGOGA - renesanční budova z roku 1669; DŮM SELIGMANNA BAUERA - dům spojený s objektem Zadní synagogy, nachází se v něm schodiště vedoucí na západní ženskou galerii; PŘEDNÍ SYNAGOGA - vystavěna na západním okraji pozdějšího ghetta pravděpodobně 1639 - 1642.

Židovský hřbitov

Jeden z nejstarších a nejzachovalejších židovských hřbitovů v ČR. První nepřímá zmínka v roce 1636 v souvislosti s vrchnostenským nařízením o pohřbívání cizopanských Židů. Nejstarší náhrobek je z roku 1631, hřbitov tedy vzniklo nedlouho předtím. Umístění původního středověkého hřbitova je pouze odhadováno poblíž benediktinského kláštera východně pod hradbami. Roku 1903 byla na hřbitově postavena hodnotná, dobře zachovalá obřadní místnost.

>>MĚSTO TŘEBÍČ<<